ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

throw in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *throw in*, -throw in-

throw in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
throw in (phrv.) ขว้าง / โยนเข้าไป Syn. chuck in, fling in
throw in (phrv.) เพิ่มเติม (บางสิ่ง) เข้าไป See also: แถม Syn. chuck in, fling in
throw in (phrv.) แทรก See also: พูดแทรก Syn. put in
throw in (phrv.) เลิกพยายาม See also: เลิกทำ Syn. give up
throw in (phrv.) พูดหรือเขียนเพิ่มเติม Syn. put in, toss in
throw in (phrv.) เลิกเล่นไพ่ Syn. chuck in, fling in
throw in the towel (idm.) ยอมรับความพ่ายแพ้ Syn. chuck in, chuck up
throw in with (phrv.) ร่วมมือ (โดยเฉพาะในสิ่งที่ผิด) See also: ร่วมวางแผน, สมคบคิดกับ Syn. cast in with, fling in with
throw into (phrv.) โยน / ขว้าง / เหวี่ยงเข้าไป Syn. fling into, hurl into, pitch into, toss into
throw into (phrv.) จับขังคุก See also: ส่งตัวไป Syn. fling into, hurl into
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผวา (v.) throw into Syn. โผ
โผ (v.) throw into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You and the world I'll throw in the ocean!ฉันจะโยนแกและคนทั้งโลก ลงในมหาสมุทร
You can take it home with you. I'll throw in the black keys for free.คุณสามารถพามันกลับไปบ้านกับคุณ ผมจะให้กุญแจสีดำฟรี
I'll throw in a couple of wheel covers, a case of insect repellent.เค้าสุดยอดมากเลย แล้วก้อเก่งมากด้วย แล้วก้อคนที่จะคอยหาโฆษณากะบโปรโมตหนังสือพิมพ์
Maybe we'll throw in a shave as well.รวมโกนหนวดไปด้วยดีมั้ย
What do you say I throw in a little sexual harassment charge to boot?งั้นจะว่าไงถ้าผมปล่อยข่าวเรื่องชีวิตเซ็กส์ลับๆอีกเรื่อง
Yeah, we were wondering if maybe you'd throw in a free set.ใช่เรากำลังสงสัยว่าถ้าบางทีคุณอาจต้องการโยนในชุดฟรี
Okay. Throw in your weapons.เอาล่ะ โยนในอาวุธของคุณ
I'll even throw in the pipe from the Charlotte.รวมทั้งกล้องยาจาก ชาร์ล็อต.
And throw in the flame before this hour on Thursday niteแล้วใส่ลงในเปลวไฟก่อนเวลานี้ในคืนวันพฤหัส
But get this: They are gonna throw in that couch you like.และก็ เขาให้ใช้โซฟาที่คุณชอบต่อด้วย
If you call the cell,I can throw in the real time location,no charge.ถ้าอย่างนั้น ต่อสายเข้าโทรศัพท์ของเขาให้หน่อย
You throw in the towel, and you die.ถ้านายโยนผ้า ,นายตาย

throw in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投入[tóu rù, ㄊㄡˊ ㄖㄨˋ, 投入] put into operation; throw into battle; to put into
烘染[hōng rǎn, ㄏㄨㄥ ㄖㄢˇ, 烘染] relief shading (in a picture); fig. to throw into relief
[rǎng, ㄖㄤˇ, 攘] throw into confusion

throw in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
海老で鯛を釣る[えびでたいをつる, ebidetaiwotsuru] (exp,v5r) to throw in a shrimp and pull out a whale; to use a sprat to catch a mackerel
音をあげる;音を上げる[ねをあげる, newoageru] (exp,v1) to give up; to admit defeat; to throw in the towel
叩き込む;たたき込む[たたきこむ, tatakikomu] (v5m,vt) to drive into; to throw into; to hit into
引っ掻き回す;引掻き回す[ひっかきまわす, hikkakimawasu] (v5s,vt) to ransack (a drawer); to rummage; to stir up (mud); to throw into confusion; to tamper with
打ち込む(P);ぶち込む[うちこむ(打ち込む)(P);ぶちこむ, uchikomu ( uchikomu )(P); buchikomu] (v5m) to drive in (e.g. nail, stake); to devote oneself to; to shoot into; to smash; to throw into; to cast into; (P)
打っ込む[ぶっこむ, bukkomu] (v5m,vt) to throw in; to shoot into

throw in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อย่ายอมแพ้[v. exp.] (yā yøm phaē) EN: don't give up ; don't throw in the towel ; don't hang up your gloves FR:
ยอมแพ้[v. exp.] (yøm phaē) EN: surrender ; capitulate ; give in ; yield ; give up ; throw in the towel (loc.) ; chuck in the towel ; chuck it in ; throw it in FR: capituler ; se rendre ; abandonner ; jeter l'éponge (loc.) ; abdiquer ; s'incliner
หย่อน[v.] (yǿn) EN: drop ; put in ; throw in FR:
โยนผ้า[v. exp.] (yōn phā) EN: throw in the towel FR: jeter l'éponge

throw in ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufregung {f} | in Aufregung versetzendither | to throw into a dither; be all of a dither; be in a dither

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า throw in
Back to top