ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

throw down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *throw down*, -throw down-

throw down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
throw down (phrv.) ขว้าง / ปา / โยนลง Syn. chuck down, fling down
throw down (phrv.) หมอบลง See also: แผ่บน Syn. chuck down, fling down
throw down (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ See also: ทำลาย Syn. cast down
throw down the gauntlet (idm.) ท้าแข่ง See also: เชิญชวนให้แข่ง Syn. fling down, take up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then throw down your weapons, and I'll see that you're well-treated.ทิ้งอาวุธซะ แล้วเราจะปราณีเจ้า
You are a highly trained field operative, and you do not throw down with a 65- year-old woman!คณจะไม่ตบกับคุณยายอายุ 65
Anyway, tons of embers going, then you throw down a layer of wet burlap, then wet leaves, then wet burlap, chicken wire, then you lower the pig in and voila.ไงก็ตาม ถ่านไฟทีุ่คุ เป็นตันๆ แล้วคุณก็หุ้มมันด้วย ผ้ากระสอบเปียก แล้วห่อด้วยใบตองเปียก แล้วห่อผ้ากระสอบเปียก
I think we should just throw down and see what happens.ฉันคิดว่าเราควรจะโยนมันทิ้งไป และมองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
Now, if you want to throw down there, yoga mat, you just feel free.เพราะงั้น ถ้าคุณอยากจะเล่นล่ะก็ เชิญ
Coughlin, throw down your weapon.Coughlin, throw down your weapon.
I'm not asking you to throw down with him.ฉันไม่ได้ขอให้นายยกธงขาว
And it can take anything that nature has to throw down --และยังเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างให้อีกด้วย
They used the hatches to throw down food to the cats or sedate them with darts.พวกเขาใช้ช่องเพื่อให้อาหารแมว หรือยิงมันด้วยลูกดอก
I have family. Is not family to throw down my.เน„เธกเนˆเธฃเธนเน‰เธชเธด
Don't throw down shit, Billy!ไม่ต้องโยนห่าอะไรมา บิลลี่!
I've always wanted to throw down with a copycat just to see how far he can take it!ดูเมือนจะโดนจัดการแล้ว-เปโระ

throw down ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どぶに捨てる;溝に捨てる[どぶにすてる, dobunisuteru] (exp,v1) to throw down the drain; to waste
手袋を投げる[てぶくろをなげる, tebukurowonageru] (exp,v1) to throw down the gauntlet
挑む[いどむ, idomu] (v5m,vi) (1) to challenge; to throw down the gauntlet; to contend for; to tackle; (2) to pressure someone for sex; to woo; to make love to; (P)
倒す(P);斃す;殪す;仆す[たおす, taosu] (v5s,vt) (1) (倒す only) to throw down; to bring down; to blow down; to fell; to knock down; to set (something) down on its side; to turn (something) on its side; (2) to kill; to defeat; to beat; (3) (倒す only) to overthrow; to trip up; to ruin; (4) (倒す only) to leave unpaid; to cheat; (P)
投げ下ろす;投下ろす[なげおろす, nageorosu] (v5s,vt) (1) to dump (a load of something); (2) to throw from a height; to throw downwards
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
倒す[たおす, taosu] Thai: โค่นให้ล้ม English: to throw down

throw down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทุ่ม[v.] (thum) EN: throw down into ; throw FR: jeter à terre ; balancer
ตีกิน[v.] (tīkin) EN: throw down the winning card FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า throw down
Back to top