ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thrilled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thrilled*, -thrilled-

thrilled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
胸躍る;胸おどる[むねおどる, muneodoru] (adj-f) (1) heart-pounding; exciting; thrilling; heartrending; (v5r) (2) to have one's heart pound; to be thrilled
わくわく[, wakuwaku] (adv,n,vs) (on-mim) tremble; get nervous; excitedly; thrilled; (P)

thrilled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyi) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice FR:
จุใจ[adj.] (jujai) EN: satisfied ; pleased ; glad ; thrilled FR: comblé ; aux anges
กระสัน[v.] (krasan) EN: feel a sexual desire ; feel thrilled ; be sexually aroused ; lust FR: éprouver du désir ; être excité
น่าตื่นเต้น[adj.] (nā teūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled ; spectacular ; impressive ; electric FR: excitant ; troublant
ปลาบปลื้ม[v.] (plāppleūm) EN: be thrilled ; be exulted ; rejoice ; be delighted ; be pleased ; be glad ; joy ; exult FR: être ravi ; être enchanté ; se réjouir
ตื่นตาตื่นใจ[adj.] (teūntāteūnj) EN: impressed ; excited ; thrilled ; aroused FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thrilled
Back to top