ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thrash out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thrash out*, -thrash out-

thrash out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thrash out (phrv.) คาดคั้น See also: เค้นออกมา
thrash out (phrv.) ถก (หาคำตอบ) ให้กับ See also: ยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อหาคำตอบให้กับ Syn. hash out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thrash out
Back to top