ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

third party

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *third party*, -third party-

third party ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
third party (n.) บุคคลที่เข้าไปพัวพันกับเรื่องผิดกฎหมายโดยไม่ตั้งใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
third party๑. พรรคที่สาม๒. บุคคลภายนอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Third Party Accessการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลที่สาม [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บุคคลที่สาม (n.) third party See also: third person Syn. มือที่สาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then a third party will step in to mediate...แล้วก็จะมีมือที่สามเข้ามาไกล่เกลี่ย
So, I threw a third party for Robin... on a Sunday night.พ่อเลยจัดปาร์ตี้อีกครั้งให้โรบิน ในคืนวันอาทิตย์
And if we fight each other, a third party will profit.และถ้าเราต่อสู้กัน ฝ่ายที่สามจะได้เปรียบ
A third party would be required.ไม่อนุญาตบุคคลที่สาม
A third party would truly be required, Father. Why-ไม่อนุญาตสำหรับบุคคลที่สาม หลวงพ่อ ทำไม-
Also, there's evidence to suggest that the, uh-- there was a third party in the house when the senator was killed.ซึ่งยังมีหลักฐานที่ยืนยันว่า เออ... อาจมีมือที่สาม อยู่ในบ้าน
Okay, so are you saying that this third party killed Mayer? Well, you know, Renee,Ok, คุณกำลังบอกว่ามีมือที่สามฆ่าเมเยอร์
But there's definitely a third party involved.แต่แน่นอนที่สุดมีเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
Right, thing is, he was the one that procured the diamonds for Carrodus in the first place and he's the only third party to know that they even exist.ใช่ คือเรื่องมันมีอยู่ว่าเขาเป็นคนที่จัดหาเพชร ให้กับคาร์โรดัสตั้งแต่แรกเริ่ม และเขาเป็นคนที่ 3 ที่รู้ดี ว่าเพชรมีอยู่จริง
Last night's incident was the result of third party interference.เหตุการณ์เมื่อคืนนี้เป็นผลจากการรบกวนของมือที่สาม
The third party body is actually very average.อย่างนั้นเธอก็เป็นมือที่สามนะสิ
She asked to be here as a third party to make sure that I stay impartial.เธอขอมาอยู่ที่นี่ ฐานะคนสังเกตุการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่า ฉันจะเป็นกลาง

third party ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假途灭虢[jiǎ tú miè Guó, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄨˊ ㄇㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ, 假途灭虢 / 假途滅虢] lit. a short-cut to crush Guo (成语 saw); fig. to connive with sb to damage a third party, then turn on the partner
第三方[dì sān fāng, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄈㄤ, 第三方] third party

third party ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were
丁重語[ていちょうご, teichougo] (n) (See 謙譲語II) courteous language (i.e. humble language in which an action or object is not directed toward the listener or a third party)
外野[がいや, gaiya] (n) (1) (See 内野・ないや) outfield; (2) (abbr) (See 外野手・がいやしゅ) outfielder; (3) (abbr) (See 外野席) outfield bleachers; (4) third party; outsider; (P)
相対[そうたい, soutai] (n,vs,adj-no) confrontation; facing; between ourselves; no third party; tete-a-tete; (P)
第三者[だいさんしゃ, daisansha] (n) third party; third person; outsider; disinterested person; (P)
謙譲語I;謙譲語1[けんじょうごいち, kenjougoichi] (n) (See 謙譲語II) humble language in which the listener (or a third party) is the indirect object of an action (or the recipient of a object, etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サードパーティー[さーどぱーていー, sa-dopa-tei-] third party

third party ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุคคลภายนอก[n. exp.] (bukkhonphāi) EN: outsider ; third party ; unauthorized person FR:
การประกันภัยบุคคลที่สาม = การประกันภัยบุคคลที่ 3[n. exp.] (kān prakanp) EN: third party insurance FR:
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก[n. exp.] (khwām rapph) EN: third party responsibility FR:
มือที่สาม = มือที่ 3[n.] (meūthīsām) EN: intervenor ; third party ; the third hand ; interfering person FR: tiers [m] ; intercesseur [m]

third party ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Partei {f} [jur.] | die streitenden Parteien | vertragsschließende Parteien | ein Dritterparty | the parties to a dispute | contracting parties | a third party
Fremdeinspeisung {f}third party supply
Haftpflichtversicherung {f} [auto]third party insurance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า third party
Back to top