ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

think about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *think about*, -think about-

think about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
think about (vt.) พิจารณาเกี่ยวกับ See also: คิด, ตรึกตรอง, ขบคิดเกี่ยวกับ
think about (phrv.) คิดถึงเกี่ยวกับ See also: ไตร่ตรองเกี่ยวกับ Syn. brood about, dwell on
think about (phrv.) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ Syn. think of, think to
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิดดู (v.) think about something (well) See also: consider something (carefully) Syn. ลองคิดดู
ลองคิดดู (v.) think about something (well) See also: consider something (carefully)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
At first, I didn't think about it muchครั้งแรก ฉันไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับมันมากนัก
Don't even think about itอย่าแม้แต่จะคิดเกี่ยวกับมันนะ
The more I think about it, the more I see how bad a person I really am!ยิ่งฉันคิดเกี่ยวกับมันก็ยิ่งเห็นว่าตัวเองนั้นแย่เสียจริงๆ
I should study hard and think about the path I should takeฉันควรจะเรียนให้หนัก และคิดถึงวิถีทางที่ฉันควรจะเลือกเดิน
There's no time to think about this!ไม่มีเวลาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And if you had my memories, you wouldn't go there or talk about it or even think about it.ถ้าคุณมีความทรงจำอย่างที่ผมมี คุณก็จะไม่มีวันไปเหยียบที่นั่น
Don't think about it anymore.ไม่ต้องคิดถึงมันอีกเเล้ว
No one had to think about it twice except you.ไม่มีใครมีที่จะคิดเกี่ยวกับมันสองครั้งยกเว้นคุณ
Strange, but I didn't think about it before.Strange, but I didn't think about it before.
Let me think about it.Let me think about it.
I can't even think about it.ไม่อยากจะคิดถึงมันเลย.
Draw flies. Just think about it for a while.วาดแมลงวัน แค่คิดเกี่ยวกับมัน ในขณะที่
When they built those roads, they didn't think about drainage, so we had to take a special jeep up to the main road.ตอนพวกเขาสร้างถนนพวกนั้น ไม่ได้คิดถึงการระบายน้ำ เราเลยต้องขับรถจี๊ปพิเศษไปที่ถนนใหญ่
You better think about what you saying.คุณควรจะคิดเกี่ยวกับอะไรที่คุณกำลังพูด
You better think about the consequences of your actions.คุณควรจะคิดเกี่ยวกับผลของกิริยาของคุณ
To the bone Think about it right nowไปถึงกระดูกคิดถึงเกี่ยวกับมันตอนนี้
Stop and think about itหยุดและคิดเกี่ยวกับมัน

think about ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胸怀[xiōng huái, ㄒㄩㄥ ㄏㄨㄞˊ, 胸怀 / 胸懷] one's bosom (the seat of emotions); breast; broad-minded and open; to think about; to cherish

think about ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
其の時は其の時[そのときはそのとき, sonotokihasonotoki] (exp) (id) We'll think about it when the time comes
思いを馳せる;思いをはせる[おもいをはせる, omoiwohaseru] (exp,v1) (See 思いを致す) to think about; to send one's heart out to; to give more than a passing thought to; to think of something far away; to think nostalgically upon (esp. one's hometown)

think about ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห่วง[v.] (hūang = hua) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious (about) ; worry (about) ; be worried ; be perturbed about ; think about ; be engrossed with ; be solicitous about ; be absorbed about FR: être concerné par ; s'en faire ; s'inquiéter
คำนึงถึงอนาคต[v. exp.] (khamneung t) EN: think about the future FR: se pencher sur le futur
คะนึง[v.] (khaneung) EN: think of ; think about ; consider ; ponder ; contemplate ; reflect FR: penser à ; considérer
คิดดู[v. exp.] (khīt dū) EN: think about something well ; consider something carefully FR: considérer avec attention
คิดดูก่อน[v. exp.] (khīt dūkøn) EN: think it over ; reflect (on) ; let me think about it FR: réfléchissons-y d'abord
คิดก่อน[v. exp.] (khit køn) EN: think about FR: réfléchir
คิดหน้าคิดหลัง[v.] (khitnākhitl) EN: think about ; consider carefully ; consider thoroughly FR: agir avec ménagement ; agir avec précaution ; mettre des gants ; prendre des gants
ใคร่ครวญ[v.] (khraikhrūan) EN: reflect upon ; introspect ; ponder ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; consider carefully ; consider ; think over ; think about ; study FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)
ลองคิดดู[v. exp.] (løng khīt d) EN: think it over ; think about it FR: réfléchir à la question ; cogiter (fam.)
รำพึง[v.] (rampheung) EN: think about ; muse ; ponder ; groan FR:
ตรึก[v.] (treuk) EN: consider ; think over ; think about ; reflect ; ponder FR:
หยุดคิด[v. exp.] (yut khit) EN: think about sth ; take time to think ; pause for reflection ; put sth out of one's mind FR: se donner le temps de la réflexion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า think about
Back to top