ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

they're

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *they're*, -they're-

they're ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
they're(แธร์) abbr. they are
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can't believe it, they're so goodฉันไม่อยากจะเชื่อเลย มันดีเหลือเกิน
No, they're still awakeเปล่า พวกเขายังคงตื่นอยู่
We get them when they're puppiesเราได้พวกมันมาตอนยังเป็นลูกสุนัขอยู่
They're not that good, but I'm glad you like themมันไม่ได้ดีอย่างนั้นหรอก แต่ฉันก็ดีใจที่คุณชอบพวกมัน
They're getting closerพวกเขาใกล้เข้ามาแล้ว
They're not sacking you!พวกเขาจะไม่ไล่คุณออกจากงานหรอก
They're quite friendlyพวกเขาค่อนข้างเป็นมิตร
They're not the best thing to eatพวกมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่จะทาน
They're not good for your bodyพวกมันไม่ดีต่อร่างกายของคุณ
They're usually quite busyพวกเขามักจะยุ่งอยู่ประจำ
They're always polite to meพวกเขาสุภาพกับฉันเสมอ
They're ignoring meพวกเขาทำเพิกเฉยต่อฉัน / ไม่ฟังฉัน
They're trying to buy respectabilityพวกเขาพยายามที่จะซื้อความน่านับถือ
They're not taking this seriouslyพวกเขาไม่ถือเอาเรื่องนี้จริงจังนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then they're orphans.จากนั้นพวกเขากำลังเด็กกำพร้า
No, they're not, but...ไม่มีพวกเขาไม่ได้ แต่
Get my Sunday shoes. They're on the windowsill.รองเท้าวันอาทิตย์ของฉัน พวกเขาเอาไว้ที่ขอบหน้าต่าง
Did you hear what they're saying about Schultz hiding in the ghetto?คุณไม่รู้ว่า ชูลท์ซ หลบอยู่ในชุมชนยิวเหรอ
You can't, they're all dead. That's why I'm building a new one. - Very interesting!นั้นสิ พวกมันตายหมด เป็นเหตุผลที่ผมสร้างมันอีกที่
I want to show you my new bombing planes. They're coming over.ผมอยากชมอนุภาพของมัน ช่วยยิงสนามบินผมที
I can't sign while they're there.ผมจะไม่ลงนามจนกว่ากองทัพคุณจะไม่ถอยก่อน
Ah, they're around here somewheres.อาพวกเขากำลังรอบ ๆ ที่นี่ คุณดูแลอะไร?
The kids, the boys, they're all donkeys!เด็กเด็ก, พวกเขากำลังลาทุกคน!
I know they're all thinking the same thing, that they're all comparing me with her, with Rebecca.ฉันรู้ว่าพวกเขาคิดเหมือนกัน พวกเขาเอาฉันไปเปรียบกับรีเบคคา
I've seen his face, his eyes. They're the same as those first weeks after she died.ฉันเคยเห็นใบหน้าและแววตาของคุณผู้ชาย มันเป็นเหมือนเมื่อช่วงสัปดาห์แรกๆ หลังคุณนายเสีย
No, they're bound to know her. Her rings, bracelets she always wore.ไม่ พวกเขาจําหล่อนได้จากเเหวน และสร้อยข้อมือที่หล่อนใส่เป็นประจํา

they're ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
兄たり難く弟たり難し[けいたりがたくていたりがたし, keitarigatakuteitarigatashi] (exp) there is little to choose between the two; they're both about the same
女房と畳は新しい方がいい;女房と畳は新しい方が良い;女房と畳は新しいほうがいい;女房と畳は新しい方がよい[にょうぼうとたたみはあたらしいほうがいい(女房と畳は新しい方がいい;女房と畳は新しい方が良い;女房と畳は新しいほうがいい);にょうぼうとたたみはあたらしいほうがよい(女房, nyouboutotatamihaatarashiihougaii ( nyoubou to tatami ha atarashi i houga ii ; nyou] (exp) wives and tatami are best when they're new
捕らぬ狸の皮算用;獲らぬ狸の皮算用;取らぬ狸の皮算用[とらぬたぬきのかわざんよう, toranutanukinokawazanyou] (exp) don't count your chickens before they're hatched; (lit
秋茄子は嫁に食わすな[あきなすはよめにくわすな, akinasuhayomenikuwasuna] (exp) (id) don't feed autumn eggplant to your wife (because they're too delicious, because they'll give her the chills, or because their lack of seeds will reduce her fertility)

they're ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sie {ppron; pl} (ihrer; ihnen; sie) | sie sind | Sie sind es. | sie würdenthey (them) | they are; they're | It's them. | they'd

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า they're
Back to top