ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

then and there

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *then and there*, -then and there-

then and there ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
then and there (idm.) ทันทีทันใด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Right then and there I know... this cat's got something going down.ผมก็เลยรู้ว่า ไอ้นี่มันต้องมีเอี่ยวอะไรบางอย่าง
And we agreed then and there this wasn't to be hoisted.และเราได้ตกลงกันแล้วว่า จะไม่ยกเรื่องนี้ขึ้นมา
And he knew then and there he had to kill again.และเขารู้ตอนนั้นที่นั่นว่า เขาต้องฆ่าอีกครั้ง
And the good General tried to relieve me then and there of my duty.ท่านนายพล พยายามจะปลดผมลง ถึงตอนนั้น ก็เป็นเรื่องของผมแล้ว
I mean, we promised right then and there that we would never do it again.ฉันหมายถึง เราก็สัญญาตอนนั้น ว่าจะไม่ทำอย่างนั้นอีก
Decided then and there I wanted to play for the Yankees.ตัดสินใจที่จะเลือกเล่นทีมแยงกี้ส์
Right then and there. Well,ถูกต้อง และมันเยี่ยมมาก
I said I couldn't stop the ship then and there.ผมบอกว่าผมหยุดยานลำนี้ไม่ได้
Bingo. i was ready to do you right then and there.ฉันพร้อมสำหรับคุณแล้วตั้งแต่บัดนั้น จริงสิ
Because you'd end it right then and there.คุณจะต้องไม่ทำมันอีก คุณควรจะเลิกได้แล้ว
Did you walk into the room, or did you shoot him right then and there?นายได้เดินเข้าไปในบ้านไหม หรือว่านายยิงเขา จากตรงนั้นเลย
I wanted to see for myself who those people were. I'm surprised you didn't go all ninja on them right then and there.เพราะฉันอยากเห็น คนพวกนั้นด้วยตาฉันเอง มันเหมือนหนังพวกนินจา

then and there ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there

then and there ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คาที่[adv.] (khā thī) EN: instantly ; on the spot ; then and there FR:
ทันควัน[adv.] (thankhwan) EN: suddenly ; immediately ; instantly ; at once ; promptly; quickly ; right away ; then and there ; on the spot ; in the nick of time FR: aussitôt ; immédiatement ; instantanément ; soudainement ; au bon moment ; à pic ; subitement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า then and there
Back to top