ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

the other way around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *the other way around*, -the other way around-

the other way around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
the other way around (adv.) ในทางกลับกัน See also: ในทำนองกลับกัน Syn. conversely

the other way around ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โอละพ่อ[v.] (ōlaphø) EN: reverse ; turn upside down ; flip the other way around FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า the other way around
Back to top