ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tell from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tell from*, -tell from-

tell from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tell from (phrv.) บอกจาก See also: เล่าจาก Syn. tell by
tell from (phrv.) แยกแยะความแตกต่างจาก Syn. differentiate from, discriminate from
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can tell from your face that you won'tจากใบหน้าของคุณบอกได้ว่าคุณไม่กลับแน่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The fish never changed his course nor his direction all that night... ... as far as the old man could tell from watching the stars.ปลาไม่เคยเปลี่ยนแปลง หลักสูตรมิได้ของเขา ทุกทิศทางในคืนนั้นเท่าที่เก่า ชายชราคนหนึ่งสามารถบอกได้ จากการดูดาว
He can tell from the bat's angle which way the ball's heading.เขาสามารถบอกได้ว่า ลูกจะลอยมาทางไหนจากมุมของไม้
I figured I could tell from your reaction.แต่เห็นท่าทางคุณแล้ว ผมพอเดาได้
I can tell from your clothes!แค่ดูการแต่งตัวฉันก็รู้แล้ว
I can tell from the way you eat.ก็ท่าทางการกินมันบอกนี่
I could tell from the start it wasn't gonna work.ฉันบอกได้ตั้งแต่มันเริ่มต้นแล้ว ว่ามันไปไม่รอดหรอก
You couldn't tell from that, but she's really nice.คุณดูจากตรงนั้นไม่ได้หรอก แต่เธอนิสัยดีจริงๆ
And I can tell from just by looking at the back of my son's head!ฉันก็บอกได้เหมือนกัน แค่มอง จากข้างหลังลูกชายฉัน
I can't tell from the others, but with this angle right there.ผมบอกเรื่องอื่นไม่ได้นะแต่ จากมุมนี้... ...ตรงนี้
I can tell from your face it's already made an impact.ฉันสามารถรู้ได้จากหน้าของคุณเลยละ มันมีผลกระทบแน่ ๆ
I-I can't quite tell from the monitors, but from what I can see, the-the grow, it looks like it isn't just on the hypothalamus.ฉันไม่สามารถบอกจะได้จากมอนิเตอร์ แต่จากสิ่งทีี่ผมเห็น มันเติบโตขึ้น เหมือนกับว่ามันไม่อยู่ใน ส่วน hypothalamus แล้วนะ
I can tell from the illuminations the pinks and the blues and the gold-patterned background.หนูดูจากภาพประกอบ... ..สีชมพู ฟ้า แล้วก็ลายทองที่พื้นหลัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tell from
Back to top