ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tee-shirt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tee-shirt*, -tee-shirt-

tee-shirt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสื้อยืด[n. exp.] (seūa yeūt) EN: T-shirt ; tee-shirt ; singlet ; jersey ; undershirt ; sweater FR: tee-shirt [m] ; t-shirt [m]
ทีเชิร์ต[n.] (thī-choēt) EN: T-shirt FR: tee-shirt [m] = t-shirt [m] (anglic.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tee-shirt
Back to top