ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tear down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tear down*, -tear down-

tear down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tear down (phrv.) ดึงลง See also: ฉีกลง Syn. rip down
tear down (phrv.) ทุบทิ้ง (อาคาร) See also: ทำลาย
tear down (phrv.) ถอดออกเป็นชิ้น ๆ (เพื่อซ่อมหรือทำความสะอาด) Syn. strip down, take down
tear down (phrv.) ทำให้เสีย See also: ทำลาย
tear down (phrv.) รีบลงไปยัง See also: รีบเร่งลงไปยัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But if he cannot, he must never set foot in this academy again, he must tear down that abhorrent eyesore he calls a laboratory, and he must swear never to invent again.แต่ถ้าเขาทำไม่ได้ ห้ามเขาเหยียบเข้ามาในราชวิทยาลัยอีก เขาต้องทำลายห้องทดลองสุดอัปลักษณ์
If you discovered that a structure you built was deficient, would you tear down the building or find a way to fix it?ถ้าคุณค้นพบ ว่าโครงสร้างนั้นบกพร่อง คุณจะจมอยู่กับข้อผิดพลาด
So we will tear down the areas one by one as it gets approved by our company.ดังนั้น เราจะรื้อถอนพื้นที่นี้ทีละแห่งๆ เมื่อมันได้รับอนุมัติจากบริษัทของเรา
If we don't, they will still tear down the houses without any compensation, and we will have to pay as well.ถ้าเราไม่ทำ, พวกเขาก็ยังจะเดินหน้ารื้อถอน โดยไม่มีค่าชดเชยใดๆ, และเราต้องเป็นคนจ่าย
They're going to tear down the whole thing tonight.เราจะทำลายทั้งหมด ในคืนนี้ .
I'll tear down the Eiffel Tower if I have to.ฉันจะถล่มหอไอเฟล ถ้าฉันจำเป็นต้องทำ
I would not have the guts to tear down the school my niece and nephew attend.แต่โรงเรียนที่หลานฉันไปเรียนก็คงกำลังจะถูกทำลาย
~~ tear down the mountains ~~ ~~ yell, scream and shout ~~# แม้จะทลายภูเขา กรีดร้อง หรือตะโกน #
And a time to die, a time to plant and a time to uproot the plant, a time to kill and a time to heal... a time to tear down and a time to build...เวลาเพื่อการเกิด และเวลาเพื่อการตาย เวลาที่จะเพาะปลูก และเวลาที่จะเก็บเกี่ยว เวลาที่จะฆ่า และเวลาที่จะรักษา... เวลาที่จะพังทลาย และเวลาที่จะสร้าง...
Marcus is gonna tear down the club and build a skyscraper.มาร์คัสคิดจะทุบคลับนี้ทิ้ง แล้วสร้างตึกระฟ้า
You don't feel good about yourselves so you have to tear down everything around you.พวกเธอรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง ก็เลยไปแขวะทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเธอ
Can science find a way to tear down the walls between now and then?แต่มันคืออะไร? วิทยาศาสตร์สามารถหาวิธี ที่จะฉีกลงผนังระหว่าง ตอนนี้แล้ว?

tear down ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拆除[chāi chú, ㄔㄞ ㄔㄨˊ, 拆除] tear down; demolish; dismantle; remove

tear down ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
叩き壊す;たたき壊す[たたきこわす, tatakikowasu] (v5s) to tear down; to shatter

tear down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รื้อกำแพง[v. exp.] (reū kamphaē) EN: tear down a wall FR: démolir un mur
ตีบ้าน[v. exp.] (tī bān) EN: tear down a house FR:
เหยียบหัว[v. exp.] (yīep hūa) EN: tear down (s.o.) ; put someone down FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tear down
Back to top