ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tear bomb

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tear bomb*, -tear bomb-

tear bomb ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tear bomb (n.) ระเบิดที่บรรจุก๊าซน้ำตา

tear bomb ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
催泪弹[cuī lèi dàn, ㄘㄨㄟ ㄌㄟˋ ㄉㄢˋ, 催泪弹 / 催淚彈] tear bomb; tear-gas grenade

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tear bomb
Back to top