ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tap water

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tap water*, -tap water-

tap water ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tap water (n.) น้ำประปา See also: น้ำก๊อก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
See, tap water has to undergo much more stringent testing for bacteria.น้ำก๊อกน่ะ ต้องผ่านการทดสอบแบคทีเรียมาอย่างเข้มงวดกว่ามากๆ
Did you know they've done studies that show tap water and bottled water are the same thing...น้ำประปากับน้ำเปล่า มันคือสิ่งเดียวกัน
They passed a law where restaurants have to filter their tap water so it's filtered water, which is the same as bottled water except you don't have to pay 7 dollars for it.กฏหมายอนุมัติให้ร้านอาหารกรองน้ำ จากประปาได้ ..ดังนั้นขวดน้ำเปล่ามันก็คือน้ำประปาที่กรอง ..ยกเว้นคุณไม่จำเป็นต้องจ่าย 7ดอลล่าเพื่อมันค่ะ
Tap water isn't so bad, is it?ไม่เลวใช่ใหม? น้ำก็อกน่ะ
It's just tap water. Pour it in his bowl.มันก็แค่น้ำเปล่า เทลงให้มันกินซะ
A man like that orders whiskey, not tap water.ผู้ชายแบบนั้นเค้าชอบวิสกี้ ไม่ใช่น้ำแบบนี้
Dorota, these martinis taste like tap water.โดโรต้า มาร์ทีนีรสชาติมันเหมือนน้ำก๊อก
He doesn't brush his teeth with tap water, so put some mineral water next to the bathroom sink.เขาไม่แปรงฟันด้วยน้ำก๊อก ดังนั้นวางน้ำแร่ไว้ถัดจากห้องน้ำ
So, so far, Nick Miller's list of fears is sharks, tap water, real relationships.เอาล่ะ จนถึงตอนนี้ สิ่งที่นิค มิลเลอร์กลัวคือ ฉลาม น้ำประปา ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง
Oh, and I've just been informed we're out of pop, so how about a couple of nice glasses of refreshing tap water?และหนูเพิ่งได้รู้ว่า น้ำอัดลมเราหมด งั้นรับเป็นน้ำดื่มจากก็อก ที่แสนสดชื่นดีมั้ยคะ?
Well, tap water's got chemicals in it.คือว่าน้ำจากก๊อกมันมีสารเคมีอยู่ในนั้น

tap water ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自来水[zì lái shuǐ, ㄗˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄟˇ, 自来水 / 自來水] running water; tap water

tap water ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำประปา[n.] (nāmprapā ) EN: tap water ; running water FR: eau courante [f] ; eau de distribution [f] ; eau du robinet [f]

tap water ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leitungswasser {n}tap water

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tap water
Back to top