ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

talk up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *talk up*, -talk up-

talk up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
talk up (phrv.) คุยดังขึ้น Syn. answer up, speak out
talk up (phrv.) แสดงความคิดอย่างกล้าหาญ Syn. answer up, speak out
talk up (phrv.) ยกย่อง See also: สนับสนุนให้กำลังใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As difficult as it is, we need to talk up his exploitsถึงจะยากยังไง เราต้องพูด ให้ได้ประโยชน์เท่าเทียมกับเขา

talk up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำลายแตกฟอง[v. exp.] (nāmlāi taēk) EN: be carried away by one's talk ; be carried away by one's speech ; talk and talk ; talk away ; talk up a storm ; talk nonstop FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า talk up
Back to top