ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

talk big

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *talk big*, -talk big-

talk big ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
talk big (phrv.) พูดโม้ See also: คุยโต, ขี้โม้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You talk big but you couldn't say a word in front of your dad.นายชอบคุยโวดีนัก ต่อหน้าพ่อตัวเองก็พูดไม่ออกเลยเหรอ

talk big ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹き飛ばす;吹飛ばす[ふきとばす, fukitobasu] (v5s,vt) (1) to blow away; to blow off; to blow up; (2) to dispel; to drive away; (3) to talk big
大風呂敷を広げる[おおぶろしきをひろげる, ooburoshikiwohirogeru] (exp,v1) to talk big; to be bombastic

talk big ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุยฟุ้ง[v. exp.] (khui fung) EN: gab ; crow (about) ; brag (about) ; boast ; talk big FR:
คุยเขื่อง[v.] (khuikheūang) EN: brag ; boast ; talk big FR:
คุยโม้[v. exp.] (khui mō) EN: boast ; brag ; talk big ; blow one's own trumpet ; blow one's own trumpet ; crow FR: se vanter ; se flatter ; gasconner (vx)
โอ่[v.] (ō) EN: brag ; boast ; talk big ; exaggerate ; be fond of showing off FR: se vanter ; fanfaronner ; cabotiner
พูดฟุ้ง[v. exp.] (phūt fung) EN: talk big ; indulge in verbiage FR:
โว[v.] (wō) EN: brag ; boast ; swagger ; vaunt ; bluster ; talk big FR: se vanter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า talk big
Back to top