ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take with*, -take with-

take with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
take with (phrv.) นำไปกับ See also: พาไปกับ Syn. go together, go with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What's the last image you want to take with you?ภาพสุดท้ายของตัวนาย ที่หวังไว้เป็นยังไง ?
# What we leave what we take with us no matter whatสิ่งที่เราทิ้งไว้ สิ่งที่เราเอาไปกับเราไม่ว่าจะเกิดอะไร
So you should get a piece of paper, start to make a list of what it is you wish to take with you.งั้นคุณควรหยิบกระดาษ และเริ่มทำรายการ สิ่งที่คุณต้องการ จะเอาไปด้วยได้แล้ว
We got a lot of things to take with us to the grave.มีอะไรมากมายที่เราจะฝังไปพร้อมกับหลุมศพของเรา
In his room. Deactivate it Just take with you.ในห้องของเขา ปิดการทำงาน และช่วยเอาเขาไปให้พ้น
That's a risk you take with such an ambitious agenda.มันเสี่ยง ถ้าขืนใจเร็วด่วนได้เกินไป
But this is a journey I need to take with Nodame.แต่ นี่มันก็เป็นการเดินทางที่สำคัญที่จะต้องทำเพื่อโนดาเมะ
Well, I will be sure to wear this on the next field trip I take with my students.ไว้จะใส่นะ ตอนทัศนศึกษาครั้งต่อไปกับพวกเด็กๆ ขอบใจ จิมโบ้
MAN ON PA: Please take with you essential items only.ขอร้อง นำไปเฉพาะสิ่งของที่จำเป็น เท่านั้น
Luther, thank you, for comin' forward with this uh, evidence, which I am now gonna take with me.ลูเธอร์ ขอบใจมากนะ ที่มาพร้อมเจ้าหลักฐานนี่ ฉันจะเอาหลักฐานนี่ไปด้วย
There. That's the memory I want to take with me.นั่นแหละ ความทรงจำที่ผมจำเอาไปด้วย
What do you want him to take with him?นายอยากทำอะไรเพื่อพ่อบ้างไหม

take with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ติดไม้ติดมือ[v.] (titmāititme) EN: take with ; bring something along ; carry (something) FR:
ติดมือ[v.] (titmeū) EN: take with ; bring something along ; carry (something) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take with
Back to top