ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take turns

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take turns*, -take turns-

take turns ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
take turns (idm.) สลับกัน See also: เปลี่ยนกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สับเปลี่ยน (v.) take turns See also: one by one Syn. เปลี่ยน, ผลัดกัน
สับเปลี่ยน (v.) take turns See also: one by one Syn. เปลี่ยน, ผลัดกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Karev and o'malley,you're skills lab today,so you can take turns getting to know dibs! Mine!คาแรฟ โอแมลลี่ เธอสองคนฝึกปฏิบัติกับหุ่น ที่นี้พวกเธอทุกคนก็ออกไปหาความรู้ใส่ตัวได้แล้ว
SOUNDS LIKE THEY TAKE TURNS SURPRISING EACH OTHER. UH, LISTEN TO THIS.มันยากนิดหน่อย แต่ผมก็จัดการมันได้ ไม่มีอะไรจะหยุดผมได้อีกแล้ว"
If we take turns sleeping we can be there by tomorrow night.ถ้าเราผลัดกันนอน เราสามารถไปถึงที่นั่นพรุ่งนี้ตอนกลางคืน
We all take turns in the kitchen.เราต่างต้องไปสลับหน้าที่กับคนครัว
Byron and I will take turns staying with him, and hopefully we'll be able to get a handle on what's going on.ไบรอนกับชั้นจะพลัดกันอยู่กับเค้า แล้วก็ได้แต่หวังว่าเราจะรับมือกับมันได้ กับสิ่งที่เกิดขึ้น
We can mark watches, take turns sleeping.พวกเราตั้งเวลา และผลัดกันนอนได้
You are smart. We all take turns cleaning.ฉลาดนี่ เราผลัดกันทำความสะอาด
We have to take turns doing your tasks... but, I mean, it's only botany.เราต้องผลัดกันทำงานของคุณ แต่ฉันหมายถึงมันคือเพียงพฤกษศาสตร์
"You will watch as my soldiers take turns raping your sister.เจ้าจะได้เห็นทหารของข้าผลัดกันข่มขืนน้องสาวของเจ้า
Take turns sleeping. I can take first watch.ผลัดกันนอนแล้วกัน ฉันดูรอบแรกเอง
Maybe we have to take turns.บางทีมันอาจจะต้องสลับกัน
Maybe we could take turns.เราน่าจะผลัดเวรกัน...

take turns ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผลัด[v.] (phlat) EN: alternate ; take turns ; replace ; change ; relieve FR: remplacer ; relayer ; relever ; changer de place avec qqn.
ผลัดกัน[X] (phlat kan) EN: alternate ; take turns FR: tour à tour
เปลี่ยนหน้า[v. exp.] (plīen nā) EN: replace ; substitute for ; displace ; take turns FR:
เปลี่ยนตัว[v. exp.] (plīentūa) EN: replace ; take the place of ; substitute for ; take turns ; displace FR: remplacer
สลับกัน[v. exp.] (salap kan) EN: alternate ; take turns FR: alterner ; interchanger
สับเปลี่ยน[v.] (sapplīen) EN: switch places ; change places ; take turns ; alternate ; interchange FR:
อยู่เวร[v. exp.] (yū wēn) EN: be on duty ; take turns being on duty FR: être de service

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take turns
Back to top