ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take to*, -take to-

take to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
take to (phrv.) นำไปยัง See also: พาไปยัง Syn. come to, get to
take together (phrv.) นำมาโยงใยกัน See also: นำมาเชื่อมโยงกัน
take too much on (idm.) ทำงานมากเกินไป See also: มีงานมากเกินไป
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How long will it take to learn a language?ต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเรียนภาษา?
How much time does it take to write a book?ต้องใช้เวลามากเท่าไหร่ในการเขียนหนังสือสักเล่ม?
It was a mistake to bring you hereมันเป็นความผิดพลาดที่พาคุณมาที่นี่
I made a terrible mistake tonightฉันทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงคืนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My plan was to start the dinner early... so Karen and I could unload the guns Jimmy didn't want... then get the package for Lois... to take to Atlanta for her trip later that night.ตั้งใจว่าจะกินมื้อเย็นให้เร็วขึ้น แล้วผมกับคาเรนจะได้ มีเวลาเอาปืนที่จิมมี่ไม่ซื้อไปเก็บ จากนั้นไปเอาของให้ลูอิส
How long will it take to decode it? It could take forever.นานแค่ไหนก็จะใช้เวลาใน การถอดรหัสมันได้หรือไม่
How long does it take to get your act together?ใช้เวลานานเท่าไหร่ / ที่จะทำให้ทุกคนคิดเหมือนกัน
Any idea how long it'll take to clean up?ความคิดใดวิธียาวมันจะใช้เวลาในการทำความสะอาดได้อย่างไร
So how many flowers does it take to save the world?เราต้องใช้กล้วยไม้นั่นสักแค่ไหน? ถึงจะพอช่วยเหลือชาวโลกได้
How many acts of genocide does it take to make genocide?ต้องฆ่าล้างมากเท่าไหร่ ถึงจะเรียกว่า การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ครับ
Second, the amount of power it would take to convert energy in matter would be like nine atomic bombs.อย่างที่สอง พลังลงานที่ต้องใช้นั่นนะ เทียบเท่าลูกระเบิดอะตอมเก้าลูกเลย
Grab all games and books, whatever you wanna take to her house.เก็บเกมส์ทั้งหมดและหนังสือ 942 01: 35: 42,730
Have you any idea how long it would take to rebuild this facility?คุณรู้ไหมไม่ง่ายเลยนะที่จะทำได้ ขนาดนี้?
What's it take to shake down another inmate, get something he's taken from you?ต้องทำยังไงถึงจะจัดการนักโทษอีกคนได้? เอาของที่มันแย่งไปคืนมาน่ะ?
Which bus should I take to get to the Palace?จะตั้องนั่งรถเมล์สายไหนไปที่วังเหรอคะ?
What would it take to make you happy?จะให้เป็นแบบไหนคุณถึงจะถูกใจ?

take to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
认真[rèn zhēn, ㄖㄣˋ ㄓㄣ, 认真 / 認真] earnest; serious; to take seriously; to take to heart
包工[bāo gōng, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ, 包工] undertake to perform work within a time limit and according to specifications; contract for a job; contractor

take to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばらす[, barasu] (v5s,vt) (1) to expose; to lay open (e.g. secret); (2) to take to pieces; (3) to kill; to murder; (P)
冥土の土産;冥途の土産;冥土のみやげ;冥途のみやげ[めいどのみやげ, meidonomiyage] (exp,n) pleasant memory to take to the afterlife; good memory; something that makes one feel one can die in peace
極まる(P);窮まる[きわまる, kiwamaru] (v5r,vi) to terminate; to reach an extreme; to take to the extreme; to be in a dilemma; to be at an end; (P)
肝に銘じる[きもにめいじる, kimonimeijiru] (exp,v1) to be deeply impressed; to take to heart; to engrave on one's heart; to bear in mind
臥す[ふす, fusu] (v5s,vi) (obsc) (See 臥する) to lie down (in bed); to take to one's bed
臥する[がする, gasuru] (vs-s,vi) (obsc) to lie down (in bed); to take to one's bed
心を寄せる[こころをよせる, kokorowoyoseru] (exp,v1) to take to; to let one's heart go out to

take to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คิดตก[v.] (khittok) EN: look at the bright side of things ; not take to heart ; take philosophically FR: considérer avec philosophie
หนีกระเจิดกระเจิง[v. exp.] (nī krajoētk) EN: flee in all directions ; scatter in dissaray ; take to one's heels FR: fuir dans toutes les directions
พาไปเที่ยว (พา...ไปเที่ยว)[v. exp.] (phā ... pai) EN: take (s.o.) out ; take to FR: emmener …
ตัดพ้อ[v.] (tatphø) EN: take to task ; reprove ; complain ; reproach ; express one's resentment FR:
ถือเป็นอารมณ์[v. exp.] (theū pen ār) EN: take to heart FR:
ธุดงค์[v.] (thudong) EN: take to the road as a form of merit making ; travel on foot shunning society FR:
ต่อว่า[v.] (tøwā) EN: complain ; blame ; abuse ; reproach ; rebuke ; object ; protest ; pleasure talk to ; censure ; take to task ; tick off ; accuse FR:
ว่า[v.] (wā) EN: reprove ; reproach ; rebuke ; blame ; criticize ; scold ; admonish ; take to task FR: reprocher ; critiquer
สมาทาน[v.] (samāthān) EN: undertake to observe ; agree to observe FR:
สมาทานศีล[v. exp.] (samāthān sī) EN: undertake to observe the precepts FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take to
Back to top