ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take place

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take place*, -take place-

take place ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
take place (idm.) เกิดขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is not my task to interfere with the processes that take place down here.ผมไม่มีอำนาจเข้าไปก้าวก่ายที่นี่ ขนาดฟาร์เบ็น ผมยังช่วยไม่ได้
That take place at lakes with boats and friends and noodle salad.อย่างเกิดขึ้นบนเรือในทะเลสาป กับเพื่อน ๆ แล้วก็อาหารกลางวัน
If this wedding does not take place in three days, the alliance will crumble and the Mongols will destroy us.ถ้าหากไม่มีพิธีสมรสขึ้นภายใน 3 วันนี้ สัญญาแห่งพันธมิตรจะไม่เป็นผล และมองโกลก็จะเข้าทำลายเรา
The wedding will take place on the 17th of the current month at Ellis Island.ขอแสดงความยินดีกับคุณ ที่มีภรรยาอายุ 17 ปีด้วยครับ
The wedding will take place on the 1 7th of this current month at Ellis Island.เราขอแสดงความยินดี กับคุณทั้งสองคนด้วยครับ
The wedding will take place on the 17th of the current monthเริ่มปฏิบัติงานทะเบียนสมรส หน่วยที่ 17 เดือนกันยายน และคัดออก
MAN: The wedding will take place at Ellis Island.คุณควรจะรีบเข้าพิธีสมรส
This game will take place in a room not much bigger than the room you've spent most of your life in.เกมส์อยู่ในสถานที่นี้ ซึ่งมันไม่ใหญ่กว่าห้องเลย คุณรู้จักดี ชีวิตส่วนใหญ่ของคุณ
The graduation exam will take place one month from now on February 14.ฉันไม่ช่วยหรอก แต่จะเป็นกำลังใจให้" "คุไม ราเม็ง" บ้าเอ้ย...
Too bad funerals always take place during the day.แย่หน่อยที่งานศพมักจัดขึ้นตอนกลางวัน
But the big story today the much-anticipated wedding of fantastic couple Reed Richards and Susan Storm will take place this Saturday.คืองานแต่งงาน ของคู่มหัศจรรย์ รี้ด ริชาร์ด และซูซาน สตรอม จะเริ่มขึ้นในวันเสาร์นี้
I am happy to announce that the first solo surgery will take place tonight-- a below-the-knee amputation,bone cancer.ผมยินดีที่จะประกาศว่าผู้ที่ได้ผ่าตัดเดี่ยวคนแรกจะประกาศในคืนนี้ ตัดที่ใต้เข่าลงมา\ ตัดขาทิ้งน่ะ เคสมะเร็งที่กระดูก

take place ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
最後の審判[さいごのしんぱん, saigonoshinpan] (n) Last Judgment (judgment of mankind to take place when the world ends, according to various religious traditions)
沸く[わく, waku] (v5k,vi) (1) (esp. 沸く) to grow hot (of water, etc.); to boil; (2) to be in a state of excitement; to get excited; to take place energetically; (P)
筈(P);弭[はず, hazu] (n) (1) (uk) expectation that something took place, will take place or was in some state; it should be so; bound to be; expected to be; must be; (2) nock (of a bow); (3) nock (of an arrow); (4) (See はず押し・はずおし) nock-shaped grip (between thumb and forefinger) (Sumo); (5) wooden frame on the tip of the mast of a Japanese ship that prevents the hawser from falling out; (P)
行く(P);往く(oK);逝く(oK)[いく(P);ゆく(P), iku (P); yuku (P)] (v5k-s,vi) (1) (See 来る・くる) to go; (2) (い sometimes omitted in auxiliary use) (See 旨く行く) to proceed; to take place; (3) (逝く only) to die; to pass away; (aux-v) (4) to continue; (P)
行われる;行なわれる[おこなわれる, okonawareru] (v1) to be done; to be practiced; to be practised; to take place; to be held; to be prevalent; to be in fashion; to be in vogue; to be current; to come into use
起きる[おきる, okiru] (v1,vi) (1) to get up; to rise; (2) to wake up; (3) to occur (usu. of unfavourable incidents); to happen; to take place; (P)

take place ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
จัดขึ้น[v. exp.] (jat kheun) EN: take place FR: prendre place ; se dérouler ; avoir lieu
เกิด[v.] (koēt) EN: happen ; produce ; take place ; take birth ; arise ; originate FR: arriver ; se produire ; avoir lieu ; apparaître ; surgir ; survenir ; prendre naissance ; jaillir ; éclater ; se passer
เกิดขึ้น[v.] (koēt kheun) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; take place ; crop up ; form FR: se produire ; survenir ; se dérouler ; arriver ; se passer ; apparaître ; naître ; se former ; émerger ; surgir ; avoir lieu ; voir le jour
มีขึ้น[v. exp.] (mī kheun) EN: happen ; occur ; take place ; come into existence FR: avoir lieu ; se passer ; exister
เป็นไป[v.] (pen pai) EN: happen ; occur ; take place ; go on ; proceed ; move FR: se dérouler ; se produire ; arriver ; se passer
อุบัติ[X] (ubat) EN: occur ; happen ; arise ; take place ; break out FR: survenir ; arriver ; éclater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take place
Back to top