ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take part in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take part in*, -take part in-

take part in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
take part in (phrv.) เข้าไปมีส่วนร่วม See also: ประสมโรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some housewives take part in citizens movement, but donate nothing. Friends of yours?ครอบครัวบางคน ภรรยาเข้าไปมีส่วนร่วมกระบวนการประชาชน แต่ไม่มีการบริจาคอะไร
You'll take part in the drama club's final event.คุณจะเข้าร่วมชมรมการแสดงในการแสดงล่าสุดนี้
Did Jang-Geum's father take part in killing the King's mother?ข้าได้ข่าวว่าพ่อของจังกึมเป็นทหาร ที่เมื่อก่อนเคยสำเร็จโทษมเหสีด้วยนะ
And—and politely take part in Vietnam, the sequel?และเข้าไปมีส่วนร่วม แบบเรียบๆ อย่างในกรณีเวียดนาม
I told you that we can take part in the revolt.ชั้นจะให้เธอแอบปะปนไปกับพวกนั้นต่างหาก
I want to take part in a photography competition. Why don't you apply too?ฉันอยากจะส่งรูปเข้าประกวด ทำไมเธอไม่สมัครด้วยกันหล่ะ?
Denis Kang will take part in an invitation match.แดนิส คัง จะให้เกียรติขึ้นชกครับ
The FBI needs you to take part in a top-secret mission.เอฟบีไอต้องการให้คุณใช้เวลาส่วนหนึ่ง ในภารกิจลับสุดยอด
So for this round, I'd take part in place of Ji Hoo sunbae.สำหรับรอบนี้ ฉันจะขอลงแข่งแทนรุ่นพี่จีฮูเอง
"agree to take part in the treatment proposed, as follows..."ตกลงเข้ามามีส่วนร่วมในการรับการรักษา ดังนี้...
Did I take part in Olympic Games with you?ก็ฉันเป็นส่วนหนึ่งในเกมส์ของแกนี่
Why don't you take part in the training this time?แล้วทำไมไม่ไปฝีกตอนนี้ล่ะ

take part in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cān, ㄘㄢ, 参 / 參] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|参议院 Senate, Upper House
[chā, ㄔㄚ, 插] insert; stick in; pierce; to take part in; to interfere; to interpose
[yù, ㄩˋ, 与 / 與] take part in

take part in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
列する[れっする, ressuru] (vs-s) (1) to line up with; to be a member of; to rank with; (2) to attend; to take part in
道連れ[みちづれ, michidure] (n) (1) fellow traveler; fellow traveller; (2) (See 道連れにする) someone unwillingly made to take part; being made to take part in something
与する[くみする, kumisuru] (vs-s) to take part in; to be implicated in; to side with; to support
与る[あずかる, azukaru] (v5r,vi) (1) (uk) to participate in; to take part in; (2) to receive; to enjoy; to be given

take part in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration FR: défiler ; manifester
เข้าร่วมการเจรจา[v. exp.] (khao ruam k) EN: take part in negotiations FR: prendre part à une réunion de négociation ; prendre part aux négociations
เข้าร่วมประชุม[v. exp.] (khao ruam p) EN: take part in a meeting ; take part in a conference FR: participer à une réunion
ประสมโรง[v.] (prasomrōng) EN: join in ; take part in ; be involved FR:
ร่วม[v.] (ruam = rūam) EN: join ; participate ; become a member ; take part in ; unite ; adhere FR: participer ; prendre part (à) ; joindre

take part in ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslandsstartgenehmigung {f}authorisation to take part in events abroard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take part in
Back to top