ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take down*, -take down-

take down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
take down (phrv.) นำลงมา See also: ย้ายลงมา Syn. bring down, get down
take down (phrv.) แยกเป็นส่วน See also: ถอดเป็นชิ้น Syn. strip down, tear down
take down (phrv.) เขียนบันทึก See also: จดบันทึก Syn. write down
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"You can't take down a painting of the most important man in Hope's history", they say.พวกเขาบอกว่า "คุณจะปลดรูปบุคคลสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ ของเมืองโฮปลงมาไม่ได้นะ"
And if you play the answer machine, can you take down everyone's messages?แล้วถ้าจะเปิดเครื่องตอบรับ ช่วยรับข้อความให้ด้วยได้มั้ย?
In order to take down the enemies in the sky...วิธีที่จะสอยศัตรูที่บินอยู่บนฟ้า...
Worst case,I'm not about to let him take down any of my men.เราเจออีกศพแล้ว พวกคุณก็มาจาก FBI
You know, this goes way beyond floating over a bed, or barf from pea soup, it's one thing to possess a person, but to use him to take down an entire airplane?ได้ แต่วิธีนีมันยาก ยากกว่าทำให้คนลอย หรือว่าทำให้อ้วกออกมาเป็นซุปถั่ว มันไม่ได้จงใจสิงเขา
The remaining men will stay outside the cave and take down anyone who dashes out.พวกที่เหลือจะคอยอยู่ด้านนอก และจัดการกับคนที่หนีออกมาให้หมด
Well, you fired enough to take down six.แกยิงมากพอจะเป่าหกลำ
Sir, I'm gonna take down your information.ผมจะบันทึกข้อมูลที่คุณแจ้งเอาไว้
To take down that jackbooted hausfrau.ที่จะโค่นนังแม่บ้านเผด็จการนั่น
You load her up right should take down the goddamn grizzly.นายแทงให้ตรงจุด ล้มหมียังได้
If you really want a crack at Tamao... go take down the second year,ถ้านายอยากสู้กับโทมาโอะจริงๆ ไปล้มพวกปี 2 ก่อน
Your father couldn't take down this company, Claire.พ่อยังทำลาย องค์กรนี้ไม่ได้ คแลร์

take down ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笔记[bǐ jì, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 笔记 / 筆記] take down (in writing); notes; a type of literature consisting mainly of short sketches
笔录[bǐ lù, ㄅㄧˇ ㄌㄨˋ, 笔录 / 筆錄] put down (in writing); take down; notes; record

take down ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P)
取り下ろす;取下ろす[とりおろす, toriorosu] (v5s,vt) to take down; to bring down; to lower
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下ろす[おろす, orosu] Thai: เอาลง English: to take down

take down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จดบันทึก[v. exp.] (jot bantheu) EN: take down notes ; take down the minutes FR: prendre note ; répertorier
เขียนไทย[v.] (khīenthai ) EN: take down a dictation FR:
ลงรายการ[v. exp.] (long rāikān) EN: write down ; record ; note ; take down ; enter in the books ; post FR: enregistrer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take down
Back to top