ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

switched telephone network

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *switched telephone network*, -switched telephone network-

switched telephone network ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公共交换电话网路[gōng gòng jiāo huàn diàn huà wǎng lù, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 公共交换电话网路 / 公共交換電話網路] public switched telephone network; PSTN

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า switched telephone network
Back to top