ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

swim for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *swim for*, -swim for-

swim for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swim for (phrv.) ว่ายไปทาง See also: ว่ายเข้าหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pinocchio, swim for shore. Swim for shore.ปิโนคีโอ, ว่ายน้ำสำหรับฝั่ง ว่าย น้ำสำหรับฝั่ง
Chief, Polly sent me to tell you that there's a bunch of Boy Scouts out in Avril Bay doing the mile swim for their merit badges.สารวัตร พอลลี่ส่งผมมาบอกคุณว่า มีพวกลูกเรืออยู่ในอ่าวเอฟริล... กําลังว่ายนํ้าเพื่อติดบังกั้น
And that before people started to swim for recreation...เเละก็ก่อนที่คนจะว่ายนํ้าเพื่อพักผ่อน...
Will you swim for me The Ariki-mau The reigning Birdman?อริกิเมามนุษย์นกผู้ครองเกาะนี้
You want me not to swim for you?ไม่อยากให้ข้าแข่งขันเพื่อท่านปู่รึ
Will you swim for me, the Ariki-mau The reigning Birdman?เจ้าจะว่ายน้ำเพื่อข้ามั้ย เพื่อให้ข้าเป็นมนุษย์นกผู้ครองเกาะ
Who would swim for the Short Ears?เอาละใครจะว่ายน้ำให้พวกหูสั้น
If the great moai is finished in time And if I swim for and win the Birdmanถ้ารูปสลักใหญ่เสร็จทันเวลา
I still have to take time out to swim for free school fees.ฉันยังต้องหาเวลามาว่ายน้ำให้คุ้มกับค่าเทอมฟรีอีกนะ
I know how... I swim- - I swim for survival, not for fun.รู้สิวิธีว่ายน้ำ ผมว่ายน้ำเอาชีวิตรอดได้ ไม่ใช่เพื่อเล่นน้ำสนุกๆ
Do you think learning how to swim for a day will be enough?คุณคิดว่าเรียนว่ายน้ำแค่วันเดียวจะพอไหม?
Uh, you swim for Oakwood?เอ่อ คุณว่ายน้ำให้กับโอ๊ควู้ดเหรอคะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า swim for
Back to top