ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sweep over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sweep over*, -sweep over-

sweep over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sweep over (phrv.) ครอบงำ Syn. sweep in on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"10,000 fleets sweep over thee in vain."กองทัพเรือหนึ่งหมื่น พิชิตเจ้าไม่ได้"
And we will march into Hell, where we will be greeted as liberators, and demonkind will rise up and sweep over the Earth.แล้วเราจะสวนสนามกลับนรก เราจะได้รับการต้อนรับเฉกเช่นผู้กู้อิสรภาพ มวลปีศาจจะก้าวขึ้นมา กวาดล้างโลก

sweep over ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹き荒れる;吹荒れる[ふきあれる, fukiareru] (v1,vi) to blow violently; to sweep over; to devastate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sweep over
Back to top