ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sweep away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sweep away*, -sweep away-

sweep away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sweep away (phrv.) กวาดทิ้งไป
sweep away (phrv.) พัดพาไป (ตามลมหรือน้ำ)
sweep away (phrv.) ขจัด See also: ทำให้เสีย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปาด (v.) sweep away See also: scrape off, level off, wipe off, wipe away
ปาด (v.) sweep away See also: scrape off, level off, wipe off, wipe away
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# I sweep away the clouds Smile for me ## ฉันพัดกวาดเมฆมืดให้พ้นไป ยิ้มให้ผมหน่อย #
To sweep away the loneliness of keeping a secret.เพื่อกวาดความเหงาของการเก็บความลับ
Sweep away the ashes.ให้มันกลายเป็นขี้เถ้า

sweep away ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
浚う(P);渫う[さらう, sarau] (v5u,vt) to sweep away; to wash away; to dredge; (P)

sweep away ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กวาดขยะ[v. exp.] (kwāt khaya) EN: sweep away rubbish ; sweep up rubbish FR: balayer les ordures
พัดพาไป [v. exp.] (phat phā pa) EN: sweep away FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sweep away
Back to top