ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

swampland

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *swampland*, -swampland-

swampland ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swampland (n.) ทุ่งหญ้าที่มีน้ำท่วมอยู่อย่างน้อยระยะเวลาหนึ่งในหนึ่งปี Syn. swamp

swampland ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
沼地[ぬまち(P);しょうち, numachi (P); shouchi] (n,adj-no) marshland; wetland; swampland; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า swampland
Back to top