ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suss out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suss out*, -suss out-

suss out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suss out (phrv.) ค้นพบ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ตระหนักถึง, เข้าใจถึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Trying to suss out what the devil might want there.พยายามจะหา ว่าปีศาจต้องการอะไรที่นั่น
So, say we do suss out where new and improved flew off to.จะบอกว่าเราจะตรวจดู ที่ที่พระเจ้าองค์ใหม่แวะไป
Great, I'll talk to Lyla, see if I can suss out any details.เยี่ยม ผมจะคุยกับไลล่า เผื่อจะได้รายละเอียดอะไรบ้าง
The society's using it to suss out potential candidates.องค์กรจะใช้มันเพื่อคัดเลือกคนที่ดูจะมีศักยภาพ
We should go down there, suss out what children are close to losing a tooth.เราน่าจะแวะที่นั่น คัดกรองเด็กที่ฟันน้ำนมกำลังจะหลุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suss out
Back to top