ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

supernatural power

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *supernatural power*, -supernatural power-

supernatural power ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พลังเหนือธรรมชาติ (n.) supernatural power See also: supernatural
ฤทธา (n.) supernatural power See also: magical power Syn. ฤทธิ์, ฤทธี
ฤทธิ์ (n.) supernatural power See also: magical power Syn. ฤทธี
ฤทธิ์ (n.) supernatural power See also: magical power Syn. ฤทธา
ฤทธี (n.) supernatural power See also: magical power Syn. ฤทธิ์, ฤทธา
อำนาจศักดิ์สิทธิ์ (n.) supernatural power
อำนาจเหนือธรรมชาติ (n.) supernatural power See also: supernatural Syn. พลังเหนือธรรมชาติ
อิทธิฤทธิ์ (n.) supernatural power Syn. อำนาจศักดิ์สิทธิ์
มหิทธิ (adj.) full of supernatural power See also: full of enormous ability

supernatural power ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจเหนือธรรมชาติ[n. exp.] (amnāt neūa ) EN: supernatural power ; supernatural FR: pouvoir surnaturel [m]
อภินิหาร[n.] (aphinihān) EN: supernatural power ; miracle FR:
อิทธิปาฏิหาริย์[n.] (itthipātihā) EN: miracle ; supernatural power ; magical power FR: miracle [m] ; mystère [m] ; pouvoir magique [m] ; pouvoir surnaturel [m]
อิทธิฤทธิ์[n.] (itthirit) EN: supernatural power ; paranormal power ; magical power ; miraculous faculty FR: pouvoir surnaturel [m]
มหิทธิ[adj.] (mahitthi) EN: full of supernatural power FR:
ผีบุญ[n.] (phībun) EN: one who claims supernatural power ; messiah ; faith leader FR:
ผีบุญผีบ้า[n. exp.] (phībun phī ) EN: one who claims supernatural power FR:
ปลุกเสก[v.] (pluksēk) EN: consecrate ; bless ; recite incantations ; endue with supernatural power FR:
ฤทธิ์[n.] (rit) EN: supernatural power FR: pouvoir surnaturel [m] ; thaumaturgie [f]
ฤทธา[n.] (ritthā) EN: supernatural power FR:
ฤทธานุภาพ[n.] (ritthānuphā) EN: supernatural power FR:
ฤทธิ-[pref.] (ritthi-) EN: supernatural power FR: pouvoir surnaturel [m] ; thaumaturgie [f]
ฤทธี[n.] (ritthī) EN: supernatural power FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า supernatural power
Back to top