ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

summon up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *summon up*, -summon up-

summon up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
summon up (phrv.) โดนเรียกขึ้นไป
summon up (phrv.) ทำให้ระลึกถึง See also: ทำให้จดจำ, ทำให้นึกถึง Syn. bring back, call up, come back, come back to
summon up (phrv.) รวบรวมสติ See also: รวบรวมกำลังใจ, รวบรวมพลัง Syn. muster up, pluck up, screw up
summon up (phrv.) เรียกตัว See also: เรียกออกมา, ทำให้ออกมา Syn. call up, raise from, raise up, rise from
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Canst thou summon up the very rocks?ท่านเรียกหินได้เหรอเนี่ย หินจริงๆนะนั่น ?
Summon up that moment that made you so angry you would've killed if you could.มันเกิดขึ้นกระทันหัน เช่นเวลาที่คุณโกรธรุนแรง จนฆ่าสามารถฆ่าคนได้

summon up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奋勇[fèn yǒng, ㄈㄣˋ ㄩㄥˇ, 奋勇 / 奮勇] dauntless; to summon up courage and determination; using extreme force of will
振作[zhèn zuò, ㄓㄣˋ ㄗㄨㄛˋ, 振作] encouraged; to summon up (courage); to encourage; to uplift; to stimulate

summon up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
捻り出す;ひねり出す[ひねりだす, hineridasu] (v5s,vt) to work out; to think up; to devise; to manage (somehow); to summon up (e.g. courage)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า summon up
Back to top