ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

substitute for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *substitute for*, -substitute for-

substitute for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
substitute for (phrv.) ใช้ (บางสิ่ง) แทน (บางสิ่ง)
substitute for (phrv.) เป็นตัวแทน See also: ทำแทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I know that you will, because I believe that we've found a true substitute for your addiction.แต่ฉันรู้ว่าคุณทำอยู่แล้วล่ะ เพราะฉันเชื่อว่าเราเจอสิ่งที่มาทดแทน อาการเสพติดของคุณได้แล้ว
Well, actually, I just talked to Carmen this morning and they're getting a substitute for a few weeks.เอ่อ อันที่จริงแล้ว ผมเพิ่งคุยกับคาร์เมลเมื่อเช้านี้ พวกเขาจะรับภารโรงใหม่ ในอีก 2-3 อาทิตย์
The torture could be a substitute for the sex act.เขาอาจใช้การทรมานแทนการล่วงเกินทางเพศ
But Gun Woo's skills are a good substitute for Kim Gab Yong.แต่กอนวูมีความสามารถที่จะมาแทนคุณคิมกับยองนะคะ
Addictive substances are no substitute for nature's healing balm.บวกกับสิ่งที่จับต้องได้\ ไม่มีคำบรรยาย สำหรับยาหม่อง
What this means is that for him,the torture becomes a substitute for the sex act.นั่นคือการใช้การทรมานทดแทนการแสดงออกทางเพศ
Andrei Chikatilo-- so for him, it could be a substitute for sex.Andrei Chikatilo และสำหรับเขา อาจจะเป็นการทดแทนเรื่องเซ็ก
You're here as a substitute for a few days.คุณเพิ่งมาแทนได้สองสามวัน
I know what I did was wrong and there is no substitute for hard work.ผมรู้ว่าที่ผมทำนั้นผิด และมันไม่มีอะไรสามารถแทนการทำงานหนักได้
Let's just say that enthusiasm was a poor substitute for expertise.เอาเป็นว่าความกระตือรือร้น ทดแทนความชำนาญไม่ได้

substitute for ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恭敬不如从命[gōng jìng bù rú cōng mìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ, 恭敬不如从命 / 恭敬不如從命] deference is no substitute for obedience (成语 saw); to follow sb's precepts is the sincerest form of respect
替身[tì shēn, ㄊㄧˋ ㄕㄣ, 替身] stuntman (in theatre); to work as substitute for sb else; scapegoat; fall-guy
母乳代[mǔ rǔ dài, ㄇㄨˇ ㄖㄨˇ ㄉㄞˋ, 母乳代] substitute for mother's milk; milk powder
代写[dài xiě, ㄉㄞˋ ㄒㄧㄝˇ, 代写 / 代寫] to write as substitute for sb; a ghost writer; plagiarism

substitute for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
雨傘番組[あまがさばんぐみ, amagasabangumi] (n) substitute for a scheduled live broadcast of a sporting event that was rained out

substitute for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปลี่ยนหน้า[v. exp.] (plīen nā) EN: replace ; substitute for ; displace ; take turns FR:
เปลี่ยนตัว[v. exp.] (plīentūa) EN: replace ; take the place of ; substitute for ; take turns ; displace FR: remplacer
แทนที่[v.] (thaēnthī) EN: replace ; take the place of ; substitute for ; supplant ; supercede FR: remplacer ; substituer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า substitute for
Back to top