ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

subordinate clause

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *subordinate clause*, -subordinate clause-

subordinate clause ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
subordinate clause (n.) อนุประโยคซึ่งไม่สามารถอยู่โดยลำพังได้ Syn. dependent clause
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประโยคย่อย (n.) subordinate clause
อนุประโยค (n.) subordinate clause Syn. ประโยคย่อย
subordinate conjunction (n.) คำเชื่อมซึ่งอยู่หน้า subordinate clause
subordinator (n.) คำเชื่อมซึ่งอยู่หน้า subordinate clause Syn. subordinate conjunction

subordinate clause ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุประโยค[n.] (anuprayōk) EN: subordinate clause ; dependent clause FR:
มุขยประโยค[n.] (mukkhayapra) EN: main clause (with a subordinate clause) ; complex sentence FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า subordinate clause
Back to top