ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strike out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strike out*, -strike out-

strike out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strike out (phrv.) ชกเปะปะ See also: ต่อยสะเปะสะปะ
strike out (phrv.) ขีดออก See also: ขีดฆ่า
strike out (phrv.) ว่ายไปยัง
strike out (phrv.) พลาดโอกาส See also: ล้มเหลว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They want me to strike out at one of the chinese gangs or the russians.พวกเขาต้องการให้ผมล้างแค้น\พวกแก๊งคนจีนหรือแก๊งรัสเซียฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
Well, let's strike out toward the center of town.เราตรงไปที่ใจกลางเมืองกันดีกว่า
No,lightning can strike out of a clear sky and travel up to 30 miles.ไม่ใช่ สายฟ้าสามารถเกิดจากท้องฟ้า ที่โปร่งได้ และเดินทางไปได้ถึง 30 ไมล์
The first day of a new queen's reign... nervous subjects twitter and tweet... will she continue where the old queen left off or strike out on her own?วันแรกของควีนคนใหม่ หัวข้อที่น่ากังขาในทวิืตเตอร์ และทวีต เธอจะสานต่อสิ่งที่ควีนคนเก่าทิ้งไว้
I strike out 90% of the time.ผมทำสำเร็จ 90% เชียวนะ
Michael is impetuous, and he'd strike out at me if you told him the truth.ไมเคิลเป็นคนใจร้อน และเขาคงระเบิดใส่ฉัน ถ้าเธอบอกความจริงกับเขา
Michael is impetuous, and he'd strike out at me if you told him the truth.ไมเคิลเป็นคนอารมณ์ร้อน และเขาจะระเบิดใส่ฉัน ถ้าเธอบอกความจริงกับเขา
Page 1 - strike out my old address and replace it with the new one.หน้า1 แก้ไขที่อยู่ฉันให้เป็นอันใหม่
I wasn't gonna strike out no more.ผมจะไม่ทำพลาดอีกต่อไป
I seen him strike out three times in a row, and the next time up, he hit the ball over the grandstand.ฉันเห็นเขาพลาด สามครั้งติดกัน แล้วครั้งต่อไปที่ขึ้นตี เขาตีลูกได้ออกนอกสนาม
Strike out again and you'll be lickin' the lines off the field.ตีสไตรค์อีกครั้งและคุณจะเป็น ชัยชนะในสนาม
Strike out for Mordor from a place of strength.เราจะบุกมอร์ดอร์ได้จากปราการที่แข็งแรงที่นั่น

strike out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三振[さんしん, sanshin] (n,vs) strike out (baseball); fanning out; (P)
泳ぎ出す[およぎだす, oyogidasu] (v5s) to strike out; to start swimming

strike out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำหน่ายคดี[v.] (jamnāikhadī) EN: throw out a case ; strike out a case FR:
ขีดฆ่า[v.] (khītkhā) EN: cross out ; cancel ; delete ; erase ; strike out ; scratch out FR: rayer ; barrer
พับ[v.] (phap) EN: strike out ; delete ; write off ; cancel FR: effacer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strike out
Back to top