ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strike back

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strike back*, -strike back-

strike back ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strike back (phrv.) ชกกลับ Syn. hit back
strike back (phrv.) โต้กลับ See also: เถียงกลับ Syn. hit back
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We strike back now, we could be playing right into their hands.เราโต้กลับตอนนี้ พวกเราควจจจะเล่นงานพวกมันโดยตรง
Odin must be made to pay for his actions. We must strike back at him.โอดินต้องได้คืนในสิ่งที่เขาทำ พวกเราต้องโต้กลับบ้าง
What if the victim used his wife's camera to strike back at the company that disfigured him?ถ้าผู้ตายใช้ กล้องของภรรยาเขา เพื่อที่จะดัดหลังบริษัท ที่ทำให้เขาเสียโฉมละ
You do not believe she will attempt to strike back at you?เจ้าไม่เชื่อว่านางจะพยายาม ตอบโต้กลับเจ้างั้นหรือ
I suspect he meant you must show courage be willing to take a blow, several blows, to show you won't strike back, nor will you be turned aside.ท่านคงหมายถึงความกล้า เต็มใจที่จะยอมรับการทำร้าย เพื่อให้เห็นว่า เราจะไม่โต้ตอบหรือหลบหลีก
Especially when those people do not strike back.โดยเฉพาะเมื่อประชาชนไม่ตอบโต้
If we don't strike back...ถ้าเราไม่ตอบโต้... ..
Well, I intend to strike back.ข้าตั้งใจไว้แล้วว่าจะตอบโต้มัน
"We will strike back", say's the new Russian president.ประธานาธิบดีคนใหม่ของรัสเซีย
And sometimes, in our desire to strike back, we forget...เน€เธžเธทเนˆเธญ... เธ›เธเธ›เน‰เธญเธ‡เธžเธฅเน€เธฃเธทเธญเธ™เธ‚เธญเธ‡เน€เธฃเธฒ เนเธฅเธฐเธšเธฒเธ‡เธ„เธฃเธฑเน‰เธ‡ เนƒเธ™เธ„เธงเธฒเธกเธ›เธฃเธฒเธฃเธ–เธ™เธฒเธ‚เธญเธ‡เน€เธฃเธฒเธ—เธตเนˆเธˆเธฐเน‚เธ•เน‰เธ•เธญเธš
One day, perhaps soon, they will strike back.วันหนึ่ง, บางทีอาจจะเร็ว ๆ นี้ พวกเขาจะตีกลับ
Regina. She's planning to strike backเรจิน่า เธอกำลังวางแผนจะตอบโต้เรา

strike back ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反击[fǎn jī, ㄈㄢˇ ㄐㄧ, 反击 / 反擊] strike back; beat back; counterattack

strike back ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
歯向かう(P);歯向う(P);刃向かう[はむかう, hamukau] (v5u,vi) to strike back at; to bite back; to turn on; to rise against; to oppose; to defy; (P)
切り返す;切返す;斬り返す[きりかえす, kirikaesu] (v5s,vt) (1) to slash back; (2) to strike back; to counterattack; to retort; (3) to cut the wheel; (4) (See 切り返し・2) to perform a twisting backward knee trip (in sumo)

strike back ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตอบโต้[v.] (tøptō) EN: retort ; rebut ; refute ; confute ; fight back ; hit back ; counterattack ; strike back FR: riposter ; rendre la pareille ; réagir
โต้ตอบ[v.] (tōtøp) EN: retaliate ; strike back FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strike back
Back to top