ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stop under

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stop under*, -stop under-

stop under ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stop under (phrv.) ยังอยู่ใต้ See also: อยู่ข้างใต้, อยู่ใต้ Syn. hold under, keep under, remain under, stay under
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't take my eyes up off it moving so phenomenally the room on lock the way we rock it so don't stop under the lights, when everything goes nowhere to hide when I'm getting you closeหยุดไม่ได้ ต้องจ้องมองทุกคราว ดูว่องไวลื่นไหลกว่าใจคิด ให้ห้องสะท้านสั่นไหวอยู่ไม่เบา อย่าหยุดยั้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stop under
Back to top