ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stop open

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stop open*, -stop open-

stop open ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stop open (phrv.) เปิดค้าง See also: เปิดอ้า Syn. leave open
stop open (phrv.) เปิดบริการ See also: เปิดขาย, ยังเปิดอยู่ Syn. stay open
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stop Open the doorหยุดก่อน เปิดประตูด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stop open
Back to top