ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stop on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stop on*, -stop on-

stop on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stop on (phrv.) ยังคงอยู่ด้านบนของ Syn. stay on, stick on
stop on (phrv.) ยังทำงานอยู่ See also: ยังอยู่ต่อ Syn. keep on, stay on, stick on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on down, dance, Stop on byมาเถอะ มาเต้นกัน กระโดดขึ้นไปบนพรมและบินไปด้วยกัน
OK, so it's one more stop on the road to finding out who you are.ก็ได้ มันจะต้องหยุดบนเส้นทางนี้ ในการที่เธอจะค้นหาว่าตัวเองเป็นใคร
This Is the Iast stop on this train lt's been a Iong rideถึงสถานีปลายทางแล้ว ขอบคุณที่ท่านเดินทางไกล มากับรถไฟ
Used to be the most popular stop on the mother road.เคยเป็นจุดที่นิยมมากที่สุดบนถนนแม่
Do you think I'd fucking be here if this wasn't the last stop on earth?คุณคิดว่าผมมาที่นี่ทำไม ถ้าผมไม่เดือดร้อน
One bento box with shrimp. please suke i am still learning tokyo is going to be the third stop on my trip somedayเบนโตะกุ้ง 1 กล่อง suke ฉันยังคงเรียนรู้อยู่
And next stop on Matchie the matchbook's magical journey down the rainbow path is... the dreaded chocolate swamp.จุดหมายต่อไปของมัชชี่ บันทึกการเดินทางวิเศษของตำราเลข ที่สุดถนนสายรุ้งคือ หนองน้ำชอคโกแลตที่แห้งผาก
Yeah, I've gotta make a little stop on the way.ใช่ แต่ฉันต้องหยุดแวะทำอะไรบางอย่างระหว่างทาง
Now, i deployed teams to every stop on the red line.ผมได้ส่งกำลังพลไปทุกสถานีของเส้นสีแดง
I mean, an alarming number of people actually stop on the street just to stare at you.ฉันหมายถึง , จำนวนผู้คนที่น่าตกใจ ที่หยุดบนถนน \ แล้วจ้องมาที่คุณ
I do not care if you are naked stop on a nail.ต่อให้พวกมันยืนอยู่เหนือเรา บนกลิ่นที่เคยสูดก็เหอะ
Don't stop on my account.อย่าหยุดสิ, ฉันกำลังนับ

stop on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
终点站[zhōng diǎn zhàn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄓㄢˋ, 终点站 / 終點站] terminus; final stop on rail or bus line

stop on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
遊説先[ゆうぜいさき, yuuzeisaki] (n) campaign stop; stop on a speaking tour

stop on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อุดหู[v. exp.] (ut hū) EN: stop one's ears FR: se boucher les oreilles

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stop on
Back to top