ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stop at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stop at*, -stop at-

stop at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stop at (phrv.) หยุดที่ See also: จอดที่
stop at (phrv.) อยู่ด้านหลังของ Syn. remain at, stay at
stop at (phrv.) เข้าพัก Syn. stay at
stop at nothing (idm.) ทำทุกวิถีทางเพื่อได้มาซึ่ง Syn. stick at
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't think it takes an expert on anything to realize... that Deong won't stop at a riot, a hunger strike or anything else.{\cHFFFFFF}ฉันไม่คิดว่ามันจะใช้เวลา ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอะไรที่จะตระหนักถึง ... {\cHFFFFFF}ที่ Deong จะไม่หยุดอยู่ที่การจลาจล, หยุดความหิวหรือสิ่งอื่นใด
On the way to Delhi, you will stop at Pankot.ระหว่างทางไปนิวเดลี, คุณจะหยุดที่ Pankot
The driver felt that it would not be in good taste to stop at that point.คนขับรู้สึกว่ามีเรื่องไม่ดี ที่จะจอดตรงนั้น
Why stop at one sister when you could've fuck them both?น่าจะเทครัวพี่น้อง 2 ศรีซะเลยนี่
He will stop at nothing to bring down those he hates.และจะไม่หยุดจนกว่า จะทำลายคนที่เขาเกลียดชังได้
The bus driver lied to us. Just too damn lazy to stop at the ranch gate.ไอ้คนขับนั่นโกหกเรา มันขี้เกียจขับไปจอดที่ไร่
You'll stop at nothing, will you?คุณจะไม่หยุด ใช่ไหม?
Memnon will stop at nothing to see her return.เมมนอนจะไม่หยุด จนกว่าจะได้นางกลับไป
Memnon will stop at nothing.เมมนอนจะไม่มีวันหยุด
If you choose to answer questions... you have the right to stop at any time.ถ้านายเลือกจะตอบคำถาม... นายมีสิทธ์ที่จะหยุดได้ทุกเมื่อ.
We've just learned that air force one has made an unscheduled stop at Wichita's mid-continent airport.เราได้รับรายงานว่า ครื่อง AIR FORCE ONE ของประธานาธิปดี เพิ่งลงจอดนอกตาราง ที่สนามบินควบคุมพิเศษเมือง Wichita
# Yes I'm having a good time I don't wanna stop at allเธ‰เธฑเธ™เธงเนˆเธฒเนเธเธ™เธตเนˆเธšเน‰เธฒเธงเนˆเธฐ

stop at ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停靠[tíng kào, ㄊㄧㄥˊ ㄎㄠˋ, 停靠] call at; stop at; berth

stop at ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
駅に止まる[えきにとまる, ekinitomaru] (exp,v5r) to stop at a (train) station

stop at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผ่าน[v.] (phān) EN: stop at FR: s'arrêter ; stopper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stop at
Back to top