ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stoop down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stoop down*, -stoop down-

stoop down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stoop down (phrv.) ก้มลง See also: ค้อมตัวลง, โค้งตัว Syn. bend down

stoop down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้มลงหยิบของ[v. exp.] (kom long yi) EN: stoop down to pick sth. FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stoop down
Back to top