ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stirring song

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stirring song*, -stirring song-

stirring song ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพลงปลุกใจ (n.) soul-stirring song See also: arousing song, stirring song

stirring song ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพลงปลุกใจ[n. exp.] (phlēng pluk) EN: soul-stirring song ; arousing song ; stirring song FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stirring song
Back to top