ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stimulate to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stimulate to*, -stimulate to-

stimulate to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stimulate to (phrv.) กระตุ้น See also: เร่ง, เร่งเร้า Syn. stimulate into

stimulate to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shào, ㄕㄠˋ, 劭] stimulate to effort; surname Shao

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stimulate to
Back to top