ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stimulate into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stimulate into*, -stimulate into-

stimulate into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stimulate into (phrv.) กระตุ้น See also: เร่ง, เร่งเร้า Syn. stimulate to

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stimulate into
Back to top