ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sticky note

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sticky note*, -sticky note-

sticky note ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sticky note (n.) กระดาษโน้ตแบบมีกาว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All the details are on a purple sticky note on my computer. (gasps) (beep) It's about time.ข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่โน้ตสีม่วงบนคอมพิืวเตอร์ของฉัน. กว่าจะมาได้นะ
That sticky note was meant for penelope. (scoffs)กระดาษแผ่นนั้นมันเป็นของเพโนโลปี้
What purple sticky note?กระดาษโน๊ตสีม่วงอะไร
Mine's written on a sticky note.เขียนบนกระดาษโน๊ตแปะว่า
On a sticky note?บนกระดาษโน๊ต เหมือนกับคุณปู่ที่จะคอยเสก
...Seeley Joseph Booth, of Washington D.C., revoke my former Will and Codicils... written on a sticky note.ซีลีย์ โจเซฟ บูธ แห่งวอชิงตัน ดีซี เพิกถอนพินัยกรรมก่อนหน้านี้ ที่เขียนบนโน๊ตแปะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sticky note
Back to top