ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stick up for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stick up for*, -stick up for-

stick up for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stick up for (phrv.) สนับสนุน See also: ช่วยเหลือ, อุปถัมภ์ Syn. stand up for
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know Bobby, I have never seen you stick up for anyone but yourself beforeคุณรู้จักบ๊อบบี้ ฉันไม่เคยเห็นใคร ที่ยกตัวเองเพื่อใคร ๆ เท่าตัวคุณมาก่อน
I hope to God that somebody will stick up for her if some asshole ever does her that way.หวังว่าพระเจ้าคงลงโทษมันที่ทำแบบนี้ ไอ้เหี้ยที่มันทำกับน้องพี่น่ะ
I suppose you want me to thank you for sticking up for me today... except that makes it seem like I need somebody to stick up for me, so...ที่นายช่วยฉันในวันนี้ ยกเว้นแต่ว่านายคิดว่า ฉันเป็นพวกที่ต้องได้รับ การช่วยเหลือ ดังนั้น.. โอ ไม่ ไม่ ..
I know that you don't need me to stick up for you.ฉันหมายความว่า เธอแกร่งอยู่แล้ว และ.. นั่นก็ถูก
Sorry I didn't stick up for you.-แล้วขอโทษ ที่ไม่ได้เข้าข้าง

stick up for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
庇う[かばう, kabau] (v5u,vt) to protect someone; to take under one's wing; to plead for; to stick up for; to cover up for someone; (P)

stick up for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุ้มครองรักษา[v. exp.] (khumkhrøng ) EN: protect ; safeguard ; watch over ; defend ; save ; guard ; stick up for ; shield FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stick up for
Back to top