ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stick out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stick out*, -stick out-

stick out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stick out (phrv.) ยื่นออกมา See also: โผล่ออกมา Syn. jut out, poke out, project from, protrude from, stand out
stick out against (phrv.) คัดค้านต่อไป Syn. stand out against
stick out for (phrv.) ยืนกรานเพื่อ Syn. hang out for, hold out of, stand out for
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พลุ้ย (v.) stick out See also: bulge, be embonpoint Syn. ยุ้ย
ยุ้ย (v.) stick out See also: bulge, be embonpoint
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Throw out your hands, stick out your tush.♪ Throw out your hands, stick out your tush. ♪
Open your mouth and stick out your tongue.อ้าปาก แลบลิ้นออกมา.
The good news is it doesn't stick out as far anymore.- ผมว่าเค้าคงเหมาะกับแบบนั้นมากกว่า? - พูดเล่นรึเปล่าคะ?
But I'd stick out though, wouldn't I, if I came through?แต่ถ้าฉันข้ามไปหานาย อาจจะโดนจับได้นะ
And now we roll over, stick out our tongue, and hold our breath.ตอนนี้เรากลิ้งตัวลง กัดลิ้นแล้วกลั้นหายใจ
Wow,I didn't know the vein on my neck could stick out like that.ไม่เคยรู้ว่าเส้นเลือดที่คอผม นูนออกมาได้แบบนั้น
A police boat is just gonna stick out like a sore thumb.เรือตำรวจ จะรออยู่ห่างๆ
What is going on? ! Cassie, get the stick out of the bag.หยุด มันอะไรกันเนี่ย
Oh, you're gonna stick out your chest?โอว, คุณจะยืดอกรับเหรอ?
Oh, I can't. I'll stick out like a pig in a poultry shop.ฉันตัวอ้วนและช้ายังกะหมู ไม่ไหวหรอก
Spread your arms, open your mouth, stick out your tongue.กางแขน อ้าปาก แลบลิ้นออกมา
If you don't want to stick out like a sore thumb, wear them.ถ้าเธอไม่อยากตาบวมเป็นนกกระปูดก็ใส่ซะ

stick out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tū, ㄊㄨ, 凸] convex; to stick out

stick out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
舌を出す[したをだす, shitawodasu] (exp,v5s) to put out one's tongue; to stick out one's tongue
覗く(P);覘く;窺く;臨く[のぞく, nozoku] (v5k,vt) (1) to peek (though a keyhole, gap, etc.); (2) to look down into (a ravine, etc.); (3) to peek into (a shop, bookstore, etc.); (4) to sneak a look at; to take a quick look at; (5) to peep (through a telescope, microscope, etc.); (v5k,vi) (6) to stick out (a scarf from a collar, etc.); to peek through (sky through a forest canopy, etc.); (7) (arch) (esp. 臨く) to face; (P)
張り出す(P);張出す;貼り出す[はりだす, haridasu] (v5s,vi) (1) (張り出す, 張出す only) to project; to overhang; to stick out; to jut out; to overlie; (v5s,vt) (2) to put up (a notice); to post; (P)
張る(P);貼る(P)[はる, haru] (v5r) (1) (esp. 貼る) to stick; to paste; to affix; to link (e.g. in WWW forums); (2) to stretch; to spread; to strain; to tighten; (3) to form (e.g. ice on a pond); (4) to fill; to swell; (5) to stick out; to put; to slap; (6) to be expensive; (P)
突き出す;突出す;突きだす;つき出す;突ん出す[つきだす(突き出す;突出す;突きだす;つき出す);つんだす(突出す;突ん出す), tsukidasu ( tsuki dasu ; tosshutsu su ; tsuki dasu ; tsuki dasu ); tsundasu ( tossh] (v5s,vt) (1) to push out; to project; to stick out; (2) to hand over (e.g. to the police)
突き出る[つきでる, tsukideru] (v1,vi) to project; to stick out; to stand out
食み出す(P);はみ出す[はみだす, hamidasu] (v5s,vi) to protrude; to stick out; to hang out; to jut out; to bulge out; to overflow; to be forced out; to be crowded out; to be pushed out; to exceed; to go over; to go beyond; (P)

stick out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แลบ[v.] (laēp) EN: stick out ; put out ; project ; let out ; show ; flash ; spark FR: faire surgir ; faire apparaître
แลบลิ้น[v. exp.] (laēp lin) EN: put on one's tongue (at) ; stick out one's tongue FR: tirer la langue
โปน[v.] (pōn) EN: protrude ; stick out ; bulge out ; sweel FR: saillir ; dépasser
ทะเล้น[v.] (thalēn) EN: bulge ; protrude ; stick out FR:
ถลน[v.] (thalon) EN: protrude ; stick out ; bulge FR:
ยื่น[v.] (yeūn) EN: jut out ; protrude ; bulge ; stick out ; project ; poke out ; poke into ; poke up FR: avancer ; dépasser ; saillir ; sortir de
ยื่นออกมา[v. exp.] (yeūn øk mā) EN: stick out FR: avancer ; saillir ; sortir de
ยืดอก[v.] (yeūt-ok) EN: stick out one's chest FR: bomber le torse (fig.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stick out
Back to top