ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stick on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stick on*, -stick on-

stick on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stick on (phrv.) ติดบน See also: แปะบน Syn. glue down, gum down
stick on (phrv.) เคลือบแคลงเกี่ยวกับ See also: สงสัยใน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กอเอี๊ยะ (n.) Chinese plaster used to stick on skin to release sprain
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Straighten out some wire hangers, and buy Dixie cups to stick on the ends of them.ยืดลวด แล้วไปซื้อแก้วพลาสติกมาปักไว้
Come on, Timonen, put a stick on it.เอาเลย ทิโมเนน ยืนไม้ไปสิ
The things that stick on the side of boats.สิ่งที่ติดอยู่ด้านข้างของเรือ
Hells bells, Tolvin, put some stick on 'em in my pool!ไอ้บ้าที่ไหนก็ได้ เอาไม้ฟาดพวกที่อยู่ในสระให้หน่อย
We'll stick on her like glue.เราจะตามเธอไปทุกที่เลยครับ
Put that lipstick on and come to see me! I'm leaving you now!เก็บมันไว้นะ แล้วรอผมด้วย
Someone got a little lipstick on your cup.แก้วเธอเลอะลิปสติกน่ะ
I'm gonna put nail polish and lipstick on her and a dress.เอาล่ะ พอแล้ว นั่นเป็นเครื่องแต่งตัวที่สิบ
♪ She rolled my hair, put my lipstick on# แม่ม้วนผมฉัน ทาปากให้ฉัน #
I always wear lipstick on my shirt.ฉันสวมใส่ ลิปสติด ที่เสื้อเชิร์ท อยู่เสมอ
♪ And my lipstick on your face ♪และรอยลิปสติกบนหน้าเธอ
Cy... no. You have lipstick on your mouth.ไม่ มีรอยลิปสติกบนปากหน่ะครับ

stick on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
探头探脑[tàn tóu tàn nǎo, ㄊㄢˋ ㄊㄡˊ ㄊㄢˋ ㄋㄠˇ, 探头探脑 / 探頭探腦] to stick one's head out and look around (成语 saw)

stick on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
打ち下ろす[うちおろす, uchiorosu] (v5s,vt) to strike someone a blow; to bring down (a stick on someone's head)
差し出る;差出る(io)[さしでる, sashideru] (v1,vi) (1) to be forward; to stick one's nose into; to meddle; to be intrusive; (2) to jut out; to protude; to overhang

stick on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหมะ[v.] (mae) EN: stick on FR:
แปะฉลาก[v. exp.] (pae chalāk) EN: stick on a label FR: coller une étiquette ; apposer une étiquette
แปะสแตมป์[v. exp.] (pae sataēm) EN: stick on a stamp FR: apposer un timbre ; coller un timbre ; timbrer
ติดฉลาก[v. exp.] (tit chalāk) EN: stick on a label ; label ; tag FR: étiqueter
ติดสแตมป์[v. exp.] (tit sataēm) EN: stick on a stamp ; put on a stamp ; stamp FR: timbrer (une lettre) ; coller un timbre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stick on
Back to top