ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stick by

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stick by*, -stick by-

stick by ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stick by (phrv.) จงรักภักดีกับ Syn. stand by, stick to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At the mansion, I need you to do me a favor and stick by my side.ฉันอยากให้คุณอยู่ใกล้ฉันไว้
You should stick by your friends through thick and thin!You should stick by your friends through thick and thin!

stick by ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
節を曲げない[せつをまげない, setsuwomagenai] (adj-i) remain firm; stick by one's principles

stick by ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; further ; stick by ; stand up for ; corroborate ; foster ; side with FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner ; porter
ยืนยัดด้วย[v.] (yeūn yat dū) EN: stick by FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stick by
Back to top