ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stick at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stick at*, -stick at-

stick at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stick at (phrv.) ยังอดทนต่อ See also: ทนต่อ, ยังยืนหยัดต่อ Syn. be at, keep at

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stick at
Back to top