ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stick about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stick about*, -stick about-

stick about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stick about (phrv.) คอย See also: รอ, อยู่ในที่เดียวกัน, อยู่กับคนเดียวกัน Syn. stick around
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Staff is just a stick about this big, nobody knows for sure how high.มันเป็นไม้เท้า ใหญ่ประมาณเท่านี้, ไม่มีใครรู้แน่ว่ามันยาวแค่ไหน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stick about
Back to top