ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

steering committee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *steering committee*, -steering committee-

steering committee ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
steering committeen. คณะกรรมการเตรียมการประชุม,คณะกรรมการวางระเบียบวาระการประชุม steering gear อุปกรณ์พวงมาลัยขับขี่,อุปกรณ์คุมหางเสือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
steering committeeคณะกรรมการอำนวยการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

steering committee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステアリングコミッティー;ステアリング・コミッティー[, sutearingukomittei-; sutearingu . komittei-] (n) (See ステコミ) steering committee
ステコミ[, sutekomi] (n) (abbr) (See ステアリングコミッティー) steering committee
衆議院運営委員会[しゅうぎいんうんえいいいんかい, shuugiin'un'eiiinkai] (n) House of Representatives Steering Committee
議院運営委員長[ぎいんうんえいいいんちょう, giin'un'eiiinchou] (n) House Steering Committee Chairman
進行係[しんこうがかり, shinkougakari] (n) program director; programme director; facilitator; steering committee (chair)
進行役[しんこうやく, shinkouyaku] (n) (See 進行係) facilitator; programme director; steering committee (chair)
運営委員会[うんえいいいんかい, un'eiiinkai] (n) steering committee
議運[ぎうん, giun] (n) (abbr) (See 議院運営委員会) Committee on Rules and Administration (Diet); House Steering Committee; Standing Committee for House Management
議院運営委員会[ぎいんうんえいいいんかい, giin'un'eiiinkai] (n) (See 議運) Committee on Rules and Administration (Diet); House Steering Committee; Standing Committee for House Management; (P)

steering committee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คณะกรรมการอำนวยการ[n. exp.] (khanakammak) EN: organizing committee ; steering committee FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า steering committee
Back to top